Services

Kompleksowe badania zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych

Usługa jest wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wykonujemy badania wstępne oraz szczegółowe. Zapewniamy akredytowany pobór próbek oraz badania w akredytowanym laboratorium chemicznym.
Badania chemiczne wody wykonujemy zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Ocena zanieczyszczenia urobku

Usługa jest wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (dawne Rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony).

Badania laboratoryjne


Badania klasyfikacyjne gruntu:
 • badania makroskopowe gruntu (wilgotność naturalna, gęstość objętościowa)
 • zawartość części organicznych
 • analiza uziarnienia metodą sitową lub areometryczną
 • oznaczanie granic Atterberga (granica płynności i plastyczności)
 • gęstość właściwa (metoda piknometryczna)
Badania wytrzymałościowe:
 • badania w aparacie bezpośredniego ścinania (skrzynkowym)
 • badania edometryczne
 • badania w aparacie trójosiowego ściskania UU, CU, CD, Ko
 • badania z użyciem Bender Elements
 • badania konsolidometryczne – CRL, CRS
Badania filtracji gruntu:
 • wyznaczanie współczynnika filtracji w edometrze
 • wyznaczanie współczynnika filtracji w aparacie trójosiowym
 • wyznaczanie współczynnika filtracji w konsolidometrze
Badania parametrów termicznych:

Badania geologiczne i geotechniczne

Badania obejmują wiercenia badawcze, sondowania: CPT, CPTu SCPTu, FVT, DMT oraz dynamiczne, a także odbiory płytą dynamiczną i VSS. Wykonujemy opinie geotechniczne, projekty i dokumentacje.

Tomografia elektrooporowa ERT

To badanie geofizyczne opierające się na pomiarze oporności gruntu, wykorzystywane w geologii, geotechnice, archeologii. Służy m.in. do lokalizacji uskoków, monitorowania zapór, skarp, osuwisk, badania warstw geologicznych, wykrywania jaskiń, badań archeologicznych

Najnowsze wpisy na blogu

Sprawdź wszystkie

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help