Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Opublikowany: 2019-04-18 14:54:10

Prawo ochrony środowiska (POŚ) oraz akty wykonawcze, w tym obowiązujące od września 2016 r., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a także Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie („ustawa szkodowa”) oraz jej akty wykonawcze, stanowią wyznaczniki w postępowaniu z terenem zanieczyszczonym substancjami chemicznymi.

Najważniejszym z pytań jest: kto i kiedy powinien zbadać zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz jaki jest zakres jego odpowiedzialności? W myśl przepisów, wg art. 101h POŚ „Władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji.” W związku z tym badanie to powinno zostać przeprowadzone przez właściciela terenu lub potencjalnego nabywcę, ponieważ brak świadomości co do historycznego zanieczyszczenia terenu, nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia jego remediacji, co może znacząco wpłynąć na koszty inwestycji. Dlatego też jest to badanie szczególnie ważne dla deweloperów oraz właścicieli terenów przemysłowych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa jasno sposób prowadzenia identyfikacji terenu zanieczyszczonego.

Etapy identyfikacji to:

 • Analiza historyczna terenu – ustalenie działalności, które były prowadzone na badanym terenie i mogły spowodować zanieczyszczenie historyczne. Rodzaje działalności powodujące z dużym prawdopodobieństwem zanieczyszczenie są wymienione w załączniku do ww. Rozporządzenia.
 • Ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których stężenie zostanie zbadane w pobranych próbach gruntu – na podstawie analizy historycznej terenu oraz ew. dostępnych badań archiwalnych, a także wszelkich informacji na temat substancji powodujących ryzyko wykorzystywanych, produkowanych lub utylizowanych na danym terenie.
 • Analiza źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem ziemi, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych, baz danych geologicznych, itp.
 • Zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz ich wykonanie. Obejmuje: ustalenie grupy gruntów, lokalizację źródeł zanieczyszczeń, określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek powierzchniowych mieszanych oraz pojedynczych w określonych przedziałach głębokościowych, z uwzględnieniem źródeł lokalnych czy też obecności nasypów, pobranie prób zgodnie ze schematem, badania chemiczne i wodoprzepuszczalności, porównanie z dopuszczalnymi zawartościami substancji wymienionych w etapie drugim oraz opracowanie dokumentacji badań wstępnych.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia chemicznego, ustala się obszar i zakres badań szczegółowych, służący ocenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia w planie i przekroju.

Jeżeli stwierdzono w trakcie badań wstępnych zanieczyszczenie pochodzenia historycznego, to dalsze postępowanie należy prowadzić zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 101e) „Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.”.

Ilość badań koniecznych do wykonania na podstawie przytaczanego Rozporządzenia jest zależna od wielkości terenu i grupy, do której należy (§9, pkt.3a).

Przykład: OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI NA TERENIE PRZEMYSŁOWYM

Dysponujemy terenem przemysłowym (grupa IV) o wielkości 3ha, na którym była prowadzona obróbka stali:
Wg Rozporządzenia należy :

 • Pobrać 10 prób powierzchniowych – dla badanego terenu o powierzchni 3ha ustala się 10 sekcji, z których w każdej pobiera się 15 prób powierzchniowych, które tworzą jedną próbę zbiorczą z głębokości 0-0,25m w każdej z sekcji
 • Pobrać 10 prób z głębokości 1m – proponuje się pobranie 10 prób pojedynczych z głębokości 1m w 10 otworach wiertniczych, po jednym w każdej z sekcji (ustala się indywidualnie na podstawie wizji lokalnej, analizy historycznej, itp.)
 • W przypadku występowania lokalnych źródeł zanieczyszczeń lub nasypów, próby pobierane są także z głębokości przekraczającej 1m, do spodziewanej głębokości występowania zanieczyszczenia oraz poniżej głębokości występowania nasypów.

Oraz wykonać:

 • Badania wodoprzepuszczalności prób z głębokości >0,25m,
 • Badania chemiczne (lista substancji do ustalenia na podstawie analizy historycznej oraz Rozporządzenia: metale: chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, węglowodory: C6-C12),
 • Opracowanie dokumentacji badań wstępnych,
 • A w razie stwierdzenia zanieczyszczenia, zaprojektować i wykonać badania szczegółowe.

Zarówno pobór próbek, jak i same badania muszą być wykonywane przez firmę posiadającą akredytację PCA w zakresie określonym Rozporządzeniem.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help