Zanieczyszczenie terenów poprzemysłowych
- badania szczegółowe

Opublikowany: 2019-04-21 18:19:14

Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi” określa sposób prowadzenia identyfikacji terenu zanieczyszczonego. Jeśli na terenie planowanej budowy, była kiedykolwiek prowadzona działalność przemysłowa, to władający terenem jest zobowiązany do badania powierzchni ziemi.

Badania wstępne są ściśle określone przez ww. rozporządzenie i składają się z czterech etapów – analizy historycznej terenu (w tym przypadku analizy prowadzonej działalności przemysłowej i najlepiej także działalności prowadzonej na terenach przyległych), ustaleniu listy badanych substancji w oparciu o wytyczne z rozporządzenia oraz ewentualne jej poszerzenie, jeśli stwierdzono zagrożenie innymi substancjami, analizie dostępnych materiałów geologicznych i środowiskowych oraz zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań wstępnych.

Zakładając, że w czasie badań wstępnych, teren został uznany za zanieczyszczony, tj. dopuszczalne wartości substancji z listy potencjalnych zanieczyszczeń zostały przekroczone, należy przejść do etapu badań szczegółowych.

Badania szczegółowe nie są już tak ściśle definiowane rozporządzeniem, dlatego wymagają wiedzy i doświadczenia ze strony prowadzącego.

Badania szczegółowe obejmują:

  • określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek w celu wyznaczenia zasięgu zanieczyszczenia,
  • określeniu głębokości pobierania próbek tak, aby zostały one pobrane poniżej spodziewanej głębokości zanieczyszczenia,
  • pobraniu próbek zgodnie z powyższymi ustaleniami,
  • przeprowadzeniu badania wodoprzepuszczalności dla próbek z głębokości > 0,25m oraz badania zawartości subtancji chemicznych, których występowanie zostało potwierdzone w badaniach wstępnych,
  • porównaniu wyników z dopuszczalnymi zawartościami analogicznie do badań wstępnych, przy czym dotyczy ono jedynie substancji, których zawartość została przekroczona w próbkach z badań wstępnych,
  • sporządzeniu dokumentacji z badań szczegółowych.

Na co przedsiębiorca zlecający badania szczegółowe powinien zwrócić uwagę?
Przede wszystkich na to:

  • czy wszystkie oferowane badania są wykonywane przez akredytowane podmioty,
  • czy liczba punktów nie jest zbyt mała, aby określić zasięg powierzchniowy i głębokość zanieczyszczenia (jego precyzyjne określenie wpływa później na koszt ewentualnej remediacji),
  • czy będzie możliwość wykorzystania badań w planie remediacji (najlepiej, aby od razu uzgodnić z podmiotem wykonującym plan, czy będzie potrzebował dodatkowych informacji, np. badania wody).

Badania szczegółowe mają szczególną wagę dla władającego terenem, ponieważ pozwalają określić realną skalę zanieczyszczenia terenu i konieczność remediacji.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help